Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Over MiCa Fotografie

MiCa Fotografie  is een eenmanszaak, gevestigd aan de Melkweg 5 3325 VD Hellevoetsluis. Chick with a Mission Art en Eva Capello Illustraties  zijn onderdelen die toebehoren aan en deel uitmaken van MiCa Fotografie.

Eva Capello is de eigenaar van MiCa Fotografie-Eva Capello.

Onze websites zijn: www.mica-fotografie.nl en www.chickwithamission.nl

Jij kunt ons op de volgende manieren bereiken:

● E-mail: info@mica-fotografie.nl;

● Telefonisch: +31-6-23564227

● Via onze social media kanalen

● Via het contactformulier op onze websites

KvK-nummer: 51936364

Artikel 2 Definities

In deze algemene voorwaarden komen een aantal begrippen vaker voor. Hieronder leggen wij deze begrippen graag in het kort uit.

Met de begrippen wij, ons en onze, bedoelen wij MiCa Fotografie-Eva Capello en haar onderdelen, zoals omschreven in artikel 1 van deze voorwaarden en waar Eva Capello aan het hoofd staat. Wij zijn de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Met je, jij en jou(w), bedoelen wij de wederpartij, de rechtspersoon of de natuurlijk persoon, al dan niet handelend in beroep of bedrijf, aan wie MiCa Fotografie-Eva Capello een offerte uitbrengt en/of met wie Chick with a Mission een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten.

De gebruiker (wij) en de wederpartij (jij) samen, noemen wij partijen.

Met een dag bedoelen wij een kalenderdag en nooit een werkdag.

Schriftelijk betekent voor ons op papier of per e-mail.

Spreken wij over een dienst, bedoelen wij een opdracht; iedere op grond van een overeenkomst door ons te verrichten of verrichtte werkzaamheid.

Met een werk bedoelen wij in deze algemene voorwaarden een werk in de zin van de Auteurswet (art. 10 lid 1 AW).

Met ons aanbod bedoelen wij alle aanbiedingen en/of offertes in de meest brede zin van het woord.

Onder het herroepingsrecht verstaan wij de mogelijkheid voor jou (consument) om binnen een periode van 14 dagen, de zogenaamde bedenktijd, af te zien van de overeenkomst op afstand. Een dergelijke overeenkomst wordt uitsluitend gesloten middels een of meer technieken voor communicatie op afstand. Bij een koop op afstand zijn wij niet gelijktijdig met jou in dezelfde ruimte (geweest).

Een samengestelde offerte is een offerte waarin wij jou een combinatie van meerdere diensten of opdrachten hebben aangeboden.

Algemene Voorwaarden 1.1, januari 2021

1

Artikel 3 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ons volledige aanbod, zo ook op alle overeenkomsten, die wij met jou sluiten. Ook wanneer er sprake is van meerwerk of een vervolgopdracht, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, zullen wij deze voorwaarden aan jou ter hand stellen.

Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen. Als partijen dat overeenkomen, dan geldt de afwijking alleen voor de overeenkomst, waarvoor die afwijking is overeengekomen. Jij kunt je niet beroepen op die afwijking bij andere (toekomstige) overeenkomsten met ons.

Wij mogen deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen of aanvullen. Wijzigingen en/of aanvullingen, klein van aard en/of van ondergeschikt belang, mogen wij altijd doorvoeren. Wijzigingen en/of aanvullingen, groot van aard en/of aantoonbaar in jouw nadeel, zullen wij vooraf met jou bespreken.

Jouw (algemene) voorwaarden zijn niet van toepassing op overeenkomsten die jij met ons sluit.

Onze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing als er voor de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van de diensten van derden.

Als één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden op enig moment gedeeltelijk of geheel nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Partijen gaan in overleg om nieuwe bepalingen overeen te komen, ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen. Het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen zullen zo veel als mogelijk gerespecteerd worden.

Indien wij niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangen, leidt zulks er niet toe dat de bepalingen daarvan niet (meer) van toepassing zijn of dat wij op enigerlei wijze het recht zouden verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 4 Ons aanbod

In onze webwinkel vind jij een groot deel van ons aanbod. Het aanbod in onze webwinkel is voorzien van alle benodigde (gedetailleerde) informatie, zodat jij precies weet waar jij voor kiest en waarvoor jij betaalt. Meer specifiek gaat het daarbij om:

De prijs inclusief belastingen;

De eventuele kosten van bezorging/verzending;

De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

Of het herroepingsrecht al dan niet van toepassing is;

De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen wij de prijs garanderen;

Of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor u te raadplegen is;

De manier waarop u, voor het sluiten van de overeenkomst, de door u verstrekte gegevens kunt controleren en indien gewenst herstellen.

De afbeeldingen van onze producten zijn altijd indicatief. Wij kunnen nooit garanderen dat de weergave in de webwinkel exact hetzelfde is als het te leveren/geleverde product.

Als wij een offerte voor jou opstellen, dan baseren wij deze op de gegevens die jij aan ons verstrekt. Wij vragen jou dan ook alle relevante informatie over de opdracht aan ons door te geven. Doe jij dat niet en blijkt achteraf dat de offerte daardoor niet alle noodzakelijke werkzaamheden/producten omvat, dan hebben wij het recht om een reeds aanvaarde offerte alsnog te herroepen, waardoor de overeenkomst niet tot stand komt. Hebben wij tot het moment van herroeping al werkzaamheden uitgevoerd of producten geleverd, hebben we het recht hier een vergoeding voor te vragen.

Worden er (extra) voorwaarden verbonden aan de offerte, dan zullen wij dit uitdrukkelijk in de offerte vermelden.

Hebben wij voor jou een samengestelde offerte gemaakt, zijn wij niet verplicht tot het verrichten van slechts een gedeelte van de opdracht, indien jij slechts een gedeelte van de offerte accepteert.

Is er sprake van een kennelijke fout of een kennelijke vergissing in ons aanbod, dan zijn wij hier niet aan gebonden.

Artikel 5 Overeenkomst, bevestiging en duur

Een overeenkomst komt pas tot stand:

Zodra jij het aanbod accepteert in onze (web)winkel/kraam, waarbij jij de betalingsverplichting

accepteert én akkoord gaat met onze algemene voorwaarden;

Nadat jij onze offerte en deze algemene voorwaarden schriftelijk hebt aanvaard en hebt bevestigd en

jij daarbij hebt voldaan aan de (eventueel) gestelde voorwaarden;

Jij geen offerte hebt ontvangen van ons, maar wij wel werkzaamheden voor jou uitvoeren. Bijvoorbeeld

wanneer er sprake is van spoed. In zulke gevallen komt de overeenkomst tussen jou en ons tot stand, op het moment dat wij, in jouw opdracht, starten met de werkzaamheden en/of leveren van producten. De werkzaamheden en/of de producten worden dan op basis van mijn vaste (uur)tarief en/of (eenheids)prijs aan jou in rekening gebracht, tenzij wij met jou hierover andere afspraken hebben gemaakt;

In beginsel eindigt de overeenkomst:
• Van rechtswege nadat door partijen de (wederzijdse) verplichtingen uit de overeenkomst zijn

nagekomen en waarbij de factuur door jou is betaald.

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, wordt een overeenkomst aangegaan voor een periode van onbepaalde tijd.

Alle overeenkomsten worden aangegaan onder de opschortende voorwaarde(n) van (voldoende) beschikbaarheid van de gewenste producten.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst, levering en garantie

Wij voeren de overeenkomst uit volgens de eisen van goed vakmanschap, waarbij wij de vrijheid behouden om de opdracht, naar eigen technisch en creatief inzicht, invulling te geven. Wij zorgen ervoor dat onze producten en diensten voldoen aan de overeenkomst, de vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de thans geldende wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Wij mogen bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikmaken van (de diensten van) derden.

De overeenkomst voeren wij ten behoeve van jou uit. Derden kunnen aan (de inhoud van) de door ons verrichte werkzaamheden/geleverde producten, geen rechten ontlenen, onder welke naam of titel dan ook.

Als wij met jou bepaalde uitvoerings- en/of leveringstermijnen overeenkomen, dan zijn deze termijnen altijd indicatief, tenzij partijen dit uitdrukkelijk anders overeenkomen. Een overeengekomen uitvoeringstermijn begint ook pas te lopen op het moment:

● Dat wij van jou alle relevante informatie en/of (adres)gegevens hebben ontvangen die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst en/of;

● Indien partijen dat zijn overeengekomen, wij jouw (aan)betaling hebben ontvangen op onze rekening en/of;

● Jij hebt voldaan aan (eventuele) overige gestelde voorwaarden.

Tot dat moment, hebben wij het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Als hier kosten uit voortvloeien, dan hebben wij het recht deze bij jou in rekening te brengen. Het overschrijden van een termijn geeft jou geen enkel recht op schadevergoeding.

Heb jij een bestelling geplaatst (in onze webwinkel), dan krijg jij van ons zo spoedig als mogelijk een (digitale) bevestiging van ontvangst. Ook indien wij de bestelling onverhoopt niet of slechts gedeeltelijk kunnen verwerken, zullen wij jou hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen.

Bij het in ontvangst nemen van jouw bestelling en/of bij de uitvoering van bestellingen van producten zullen wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen. Bij levering geldt het adres dat jij bij ons kenbaar hebt gemaakt als plaats van levering. Tenzij anders overeengekomen worden bestellingen binnen 30 dagen geleverd.

Indien een product in onze webwinkel onverhoopt niet (meer) leverbaar is zullen wij contact met jou opnemen voor het bieden van een alternatief. Jij bent niet verplicht dit alternatief te accepteren.

Het risico van beschadiging of verlies van producten ligt bij ons, tot het moment dat de producten zijn geleverd op het vooraf kenbaar gemaakte adres.

Wij hebben een inspannings- en een leveringsplicht. Wij kunnen dus niet garanderen, dat onze producten en/of creaties aan jouw verwachtingen voldoen. Een verwachting is immers persoonlijk en smaken kunnen verschillen. Jij hebt dan ook geen recht op (schade)vergoeding indien onze diensten/producten niet aan jouw verwachtingen voldoen.

Artikel 7 Conceptontwerp en het doorvoeren van wijzigingen

Het conceptontwerp ontvang jij digitaal.

Jij geeft uiterlijk binnen 7 dagen schriftelijk aan of je akkoord gaat met het conceptontwerp. Als het nodig is, kunnen wij kosteloos en maximaal twee keer een eenvoudige wijzigingen doorvoeren, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Wij hebben het recht om meerdere en/of ingrijpende wijzigingen extra in rekening te brengen. Wij zullen jou daarover eerst informeren.

Indien wij na 7 dagen nog geen reactie van jou hebben ontvangen, zullen wij jou een nieuw verzoek sturen om ons binnen 5 dagen alsnog te voorzien van een reactie. Indien wij na 5 dagen nog niets hebben mogen ontvangen van jou, wordt het conceptontwerp als definitief beschouwd.

Artikel 8 Wijzigen van de opdracht

Als jij de overeenkomst wilt wijzigen en/of aanvullen, dan laat jij ons dat zo snel als mogelijk schriftelijk weten via email. Iedere wijziging en/of aanvulling, wordt behandeld als een aanvullende opdracht. Wij laten jou eerst weten of en zo ja, welke kosten wij hiervoor in rekening brengen. Het is aan ons om te bepalen of wij de wijziging en/of aanvulling ook kunnen en zullen doorvoeren. Het wijzigen en/of aanvullen van een overeenkomst, kan gevolgen hebben voor de eventuele uitvoerings- en leveringstermijn(en).

Artikel 9 Herroepingsrecht

Heb jij (consument) een bestelling geplaatst (in onze webwinkel) en is er sprake van een overeenkomst op afstand, dan heb jij bij de levering van producten de mogelijkheid om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden binnen 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag nadat jij of de vooraf bij ons bekendgemaakte vertegenwoordiger, de producten heeft ontvangen.

Wij verwachten dat jij tijdens de bedenktijd zorgvuldig omgaat met het product en de verpakking. Jij zult het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te (kunnen) beoordelen of jij het product wenst te behouden. Hebben wij de verpakking voorzien van een verzegeling, vervalt het herroepingsrecht op het moment dat jij deze verbreekt.

Wil jij gebruikmaken van het herroepingsrecht, dan kun jij dit binnen 14 dagen na ontvangst aan ons kenbaar maken middels ons modelformulier. Jij wordt dan verzocht het product binnen 14 dagen na bekendmaking retour te sturen. Jij bent daarbij verplicht het bewijs van verzending te bewaren. Ontvangen wij het product niet binnen 14 dagen retour, dan vervalt het herroepingsrecht en is de koop onherroepelijk.

Maakt jij gebruik van het herroepingsrecht, retourneer jij het product in de originele staat en verpakking.

Artikel 10 Kosten en terugbetaling bij herroeping

De kosten voor de terugzending zijn voor jouw rekening.

Hebben wij het/de product(en) tijdig en onbeschadigd ontvangen, zullen wij jou uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping terugbetalen. Het terugbetalen zal door ons via dezelfde betaalmethode gebeuren die jij ook gebruikt hebt ten tijde van de aankoop, tenzij jij toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

Is er sprake van een beschadiging of indien jij onzorgvuldig bent omgegaan met het/de product(en) en/of de verzegeling hebt verbroken, ben jij aansprakelijk voor eventuele waardevermindering ervan, tenzij jij van ons niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht hebt ontvangen. Dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 11 Uitsluiting van het herroepingsrecht

Jij kunt geen beroep doen op het herroepingsrecht:

Als wij onze bestaande producten op jouw verzoek personaliseren, op welke manier dan ook. Wij kunnen deze producten hierdoor niet meer aan iemand anders aanbieden;

Als wij in opdracht van jou een persoonlijk en uniek werk maken;

Als jij van ons digitale inhoud (downloads) ontvangt die niet op een materiële drager staat. Wij vragen jouw voorafgaande instemming en jij verklaart vooraf dat jij hiermee je herroepingsrecht verliest.

Artikel 12 Prijzen en betaling

Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle prijzen:

● Inclusief btw;

● Indien van toepassing exclusief eventuele verzend-/bezorgkosten;

● Exclusief eventuele andere heffingen van overheidswege;

● Exclusief eventuele kosten die wij (extra) moeten maken bij het uitvoeren van de opdracht.

Wij hebben het recht onze (eenheids)prijzen en/of (uur)tarieven aan te passen. Onze facturen ontvang jij digitaal.

Bestellingen die jij plaatst in onze webwinkel worden door jou gelijk betaald. Hiervoor maak jij gebruik van een veilige online betaalomgeving.

Bestel jij op andere wijze en vragen wij jou (een deel van) de factuur vooruit te betalen, dan starten wij met de uitvoering van de overeenkomst, op het moment dat wij de (vooruit)betaling op onze rekening hebben ontvangen. Betaalde voorschotten worden in mindering gebracht op de totale factuur.

Komen wij overeen dat jij de factuur achteraf mag betalen, dan hanteren wij een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de factuurdatum, tenzij wij uitdrukkelijk anders overeenkomen met jou. Jij dient het volledige bedrag, inclusief btw, over te boeken op onze bankrekening en wel binnen de betalingstermijn.

Als jij niet op tijd betaalt, dan zullen wij jou hierop wijzen. Dan krijgt jij nog eens een termijn van 14 dagen om aan jouw betalingsverplichting te voldoen. Als jij dan nog steeds niet hebt betaald, ben jij na het verstrijken van die 14 dagen de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag tot het moment dat jij het bedrag alsnog voldoet. De door ons gemaakte buitengerechtelijke incassokosten brengen wij ook bij jou in rekening.

Deze incassokosten bedragen maximaal:

• • • •

15% over openstaande bedragen tot € 2.500,00 10% over de daaropvolgende € 2.500,00

5% over de volgende € 5.000,00 Telkens met een minimum van € 40,00

Zolang jij de factuur nog niet of niet volledig hebt betaald, behouden wij de volledige eigendom (eigendomsvoorbehoud) voor alle afgeleverde en nog af te leveren goederen. Eventuele beschadigingen en/of het teniet gaan van deze goederen zijn volledig voor jouw risico en rekening.

Artikel 13 Intellectueel eigendomsrecht en gebruiksrecht

Intellectueel eigendomsrecht, is een verzamelnaam voor rechten die rusten op een werk. Ze beschermen degene die het werk heeft gemaakt, tegen het gebruik, kopiëren of exploiteren van dat werk door anderen, zonder toestemming van de maker.

Alle intellectuele eigendomsrechten, die voortvloeien uit de overeenkomst met betrekking tot een werk, komen ons en/of onze licentiegevers toe. Dit geldt ook voor niet uitgevoerde maar uitgewerkte concepten en/of voorstellen.

Als jij mij voorschrijft, bepaalde gegevens, documenten, materialen en/of informatie te gebruiken, dan is het jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen, dat jij altijd een geldige licentie hebt voor het gebruik daarvan. Jij vrijwaart ons van alle aanspraken (van derden) in verband met de voornoemde gegevens, documenten, materialen en /of informatie.

Het plegen van onderzoek door ons, naar het bestaan van mogelijke intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de door jou geleverde materialen etc., maakt geen deel uit van de overeenkomst.

Tenzij het werk zich daar niet voor leent, hebben wij het recht onze (bedrijfs)naam op of bij het werk te (laten) vermelden of te (laten) verwijderen.

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, heb ik het recht de resultaten te gebruiken voor eigen (promotionele) doeleinden, waaronder website, portfolio, social media, drukwerk en overige artikelen.

Tenzij wij uitdrukkelijk anders met jou overeenkomen, mag jij een werk (eenmalig) gebruiken voor het overeengekomen doel/gebruik. Het gebruiken van een werk op een andere manier dan is overeengekomen, beschouwen wij als inbreuk op het auteursrecht. Daarbij mag jij het werk niet zonder onze schriftelijke toestemming overdragen aan een derde.

Voor iedere inbreuk op onze intellectuele eigendomsrechten, brengen wij driemaal de gebruikelijke vergoeding (voor een dergelijke vorm van gebruik) in rekening, waarbij wij niet het recht op vergoeding verliezen van eventuele overige geleden schade, waaronder directe en indirecte schade alsmede de daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

Zonder onze toestemming mag jij het werk niet reproduceren, verveelvoudigen, openbaar maken, bewerken of wijzigen.

Artikel 14 Opschorting, ontbinding en annuleren van de overeenkomst

Wij hebben het recht de overeenkomst op te schorten of met directe ingang te ontbinden als:

● Jij niet, niet volledig of niet tijdig uw verplichtingen uit de overeenkomst nakomt;

● Wij na het sluiten van de overeenkomst kennis hebben genomen van omstandigheden waardoor wij een goede grond hebben te vrezen, dat jij jouw verplichtingen niet zal nakomen;

● Door vertraging aan jouw zijde niet langer van ons kan worden verwacht, dat wij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities nakomen;

● Als er zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is.

Kunnen wij de opschorting of de ontbinding jou toerekenen, dan hebben wij het recht, de eventuele schade die wij daardoor lijden, op jou te verhalen.

In geval van liquidatie, een (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging aan jouw zijde of als jij bent aangewezen op schuldsanering, oftewel kun jij niet meer vrijelijk over jouw vermogen beschikken, dan staat het je vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen. Wij zijn jou in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd. Eventuele vorderingen die wij op jou hebben, worden in genoemde situaties onmiddellijk opeisbaar. De reeds geleverde maar nog niet (volledig) betaalde goederen blijven onze eigendom en kunnen nooit onderdeel uitmaken van een faillissementsboedel en/of beslag.

Voor het annuleren van een overeenkomst op afstand kun jij, de consument, gebruikmaken van het herroepingsrecht conform artikel 9, met uitzondering van alle custom-made producten en/of overige producten waarvan vooraf al bekend was dat het herroepingsrecht hier niet op van toepassing is.

Als rechtspersoon of als natuurlijk persoon handelend in beroep of bedrijf heb jij het recht om een overeengekomen overeenkomst kosteloos te annuleren binnen 24 uur nadat de overeenkomst tot stand is gekomen. Indien jij op een later tijdstip annuleert hebben wij het recht jou hiervoor annuleringskosten in rekening te brengen (ter waarde van 30 % van totale factuurbedrag) en/of jou te houden aan je betalingsverplichting voor het volledige factuurbedrag conform overeenkomst.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

Wij zijn uitsluitend aansprakelijk, indien en voor zover in deze algemene voorwaarden en in dit artikel vermeld.

Wij zijn enkel aansprakelijk wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, als jij ons onverwijld, deugdelijk en schriftelijk in gebreke stelt, ons daarbij een redelijke termijn gunt om de toerekenbare tekortkoming te herstellen én wij na het verstrijken van die redelijke termijn nog steeds toerekenbaar tekortkomen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor:

Jouw fouten en/of tekortkomingen in de informatie, (adres)gegevens of het materiaal dat jij ons hebt voorgeschreven of verstrekt;

Misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst, indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in jouw handelingen;

Fouten of tekortkomingen van, door of namens jou ingeschakelde derden;

Fouten of tekortkomingen door wijzigingen in het resultaat/werk door jou en/of door jou ingeschakelde derden *;

Schade, ontstaan door derden;

Bepaalde (tegenvallende) verwachtingen van jou (inspanningsverplichting!);

Het niet naleven van de door ons aan jou gegeven/meegeleverde instructies en/of (was)voorschriften *;

Het blootstellen van de door ons geleverde producten aan abnormale omstandigheden *.

*Jij hebt dan ook geen recht meer op de (fabrieks)garantie.Met uitzondering van gevallen van opzet of bewuste roekeloosheid aan onze zijde, is de aansprakelijkheid voor schade beperkt tot de overeengekomen prijs in het kader van deze overeenkomst.

Wij zijn enkel aansprakelijk voor aan ons toe te rekenen directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder (maar niet limitatief beperkt tot) gevolgschade is uitgesloten.

Iedere vorm van aansprakelijkheid vervalt, één jaar nadat de opdracht werd voltooid en/of het product werd geleverd.

Na het voltooien van de opdracht, heb wij geen bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Jij vrijwaart ons tegen alle aanspraken van en door derden, de (redelijke) kosten van juridische bijstand daaronder inbegrepen, die op enigerlei wijze voortvloeien uit de overeenkomst tussen jou en ons, behoudens opzet of grove schuld aan onze zijde.

Tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan ons worden toegerekend, als zij niet te wijten zijn aan onze schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor mijn rekening komen (overmacht).

Artikel 16 Overmacht

Wanneer er sprake is van overmacht aan onze kant, hebben wij de mogelijkheid de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten. Duurt de overmacht aan onze zijde langer dan 2 maanden, hebben partijen het recht de overeenkomst te beëindigen. Wij zullen jou hier tijdig en schriftelijk over informeren. Bij overmacht zijn wij jou echter geen (aanvullende) (schade)vergoeding verschuldigd. Wij houden hierbij wel het recht om de reeds geleverde producten of reeds uitgevoerde diensten in rekening te brengen.

Artikel 17 Geheimhouding

Wanneer partijen tijdens de uitvoering van de overeenkomst kennisnemen van bepaalde informatie van de andere partij, waarvan ze (redelijkerwijs kunnen) weten dat het een vertrouwelijk karakter heeft, maken zij deze informatie op geen enkele manier bekend aan derden. Een uitzondering hierop geldt wanneer een wettelijk voorschrift of uitspraak van de rechter tot bekendmaking verplicht.

De verplichting tot geheimhouding blijft bestaan na beëindiging van de overeenkomst voor zolang als de partij die de informatie heeft gegeven, aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

De verplichting tot geheimhouding geldt ook voor werknemers en eventueel ingeschakelde derden van elke partij.

Wij hebben het recht het resultaat van de overeenkomst te gebruiken voor promotiedoeleinden. Hierbij zal uiteraard geen vertrouwelijke informatie worden gedeeld.

Artikel 18 Klachten

Mocht jij een klacht hebben over de uitvoering van de overeenkomst, dan vinden wij dat natuurlijk jammer. Wij hebben een klachtenprocedure voor zulke gevallen.

Het is jouw verantwoordelijkheid om een klacht binnen bekwame tijd, nadat jij een gebrek hebt geconstateerd, schriftelijk aan ons te melden. Jouw klacht dien jij volledig en duidelijk te omschrijven.

Binnen 14 dagen nadat wij jouw klacht hebben ontvangen, ontvang jij van ons de terugkoppeling.

Jij moet ons in ieder geval vier weken de tijd geven om een klacht in onderling overleg met jou op te lossen. Indien het na deze termijn van vier weken nog niet is opgelost, ontstaat een geschil.

Artikel 19 Cadeaubonnen

Cadeaubonnen hebben een geldigheid van een (1) jaar.
Onze cadeaubonnen zijn persoonsgebonden en daardoor niet overdraagbaar aan derden. Onze cadeaubonnen zijn niet voor geld inwisselbaar.

Artikel 20 Privacy beleid

Wij vinden jouw privacy heel belangrijk en gaan dan ook zorgvuldig om met jouw gegevens. Hoe wij dat doen, kun jij lezen in onze privacyverklaring op onze website.

Artikel 21 Geschillen

Op overeenkomsten tussen jou en ons, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. In geval van een geschil zullen partijen zich tot het uiterste inzetten om het geschil onderling te beslechten. Lukt dit niet, dan wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement waar wij gevestigd zijn, tenzij de wet anders bepaalt.

Het Weens koopverdrag is uitgesloten.

Algemene Voorwaarden 1.1, januari 2021